Regulamin

Regulamin

§1

Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotowy regulamin określa warunki korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym www.sylwiwasliwka.pl, która prowadzona jest przez Architekt Duszy Sylwia Śliwka NIP 626 271 28 80 z siedzibą w Bielsku Białej, ul. Łupkowa 9.
 2. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać pod numerem telefonu: 501 874 561
 3. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie Usługobiorcom regulamin, którego treść może być w każdej chwili pozyskana, odtworzona i utrwalona za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132) oraz inne właściwe przepisy.

§2

Produkty sklepowe

 1. Oferowane produkty w sklepie zostały wykonane przez usługodawcę Sylwię Śliwkę.
 2. Cena produktów oferowanych na stronie obejmuje podatek Vat.
 3. Cena oferowanych produktów nie uwzględnia kosztów wysyłki. 

§3

Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy zakupu z wyłączeniem kategorii Kursy Ad oraz Medytacje w terminie 14 dniu od daty zakupu produktu.
 2. W celu odstąpienia od umowy prosimy o przesłanie informacji drogą elektroniczną na adres sylwia@sylwiasliwka.pl oraz przesłanie na własny koszt produktów nie noszących śladów użytkowania na adres Sylwia Śliwka Bielsko-Biała 43-300 Łupkowa 9. 
 3. Zwrot wpłaty za zakup nastąpi nie później jak w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwracanego towaru 100% sprawnego, na konto wskazane przez kupującego w odstąpieniu od umowy. 

§4

Wysyłka zamówienia

 1. Wszystkie zamówienia realizowane są po dokonaniu wpłaty na konto wskazane w zamówieniu.
 2. Czas realizacji od momentu zaksięgowania wpłaty za zamówienie wynosi 48h. Przedmioty w formie elektronicznej są dostępne do pobrania po zaksięgowaniu wpłaty, nie później jak w ciągu 24h. 
 3. Zamówienie wysyłane jest na adres wskazany w formularzu zamówienia. 
 4. Przekazane dane osobowe w zamówieniu służą tylko i wyłącznie realizacji zamówienia. 

§5

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do niniejszej strony internetowej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, należą do Usługodawcy.
 2. Treści zamieszczone na stronie internetowej chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880).
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 listopada 2018 r.